Werkprojecten gestart

geplaatst in: Jeneverbes | 0

Voor terreinen buiten de EHS heeft de Provincie Drenthe bij ons 10-jarig jubileum geld beschikbaar gesteld. De projecten Pietersberg bij Westerbork en het Holtinger Bosje bij Holthe zijn deze week gestart. Jeneverbes is een extreem lichtbehoeftige soort, daarom worden prunus gerooid en sommige eiken gekapt. Het werk wordt uitgevoerd onder leiding van Landschapsbeheer Drenthe en in samenwerking met de lokale vrijwilligers. De inzet van grote machines maakt het handwerk licht en de uitvoer gaat sneller.

Op de bres voor de jeneverbes

Dankzij het Jeneverbesgilde staat in Drenthe de jeneverbes volop in de belangstelling. Onder andere dankzij onderzoek, onderhoudswerkzaamheden en bewustwordingscampagnes is er veel bereikt. Als waardering voor haar werk heeft het Jeneverbesgilde van de provincie Drenthe enige tijd geleden een financiële bijdrage ontvangen voor kwaliteitsverbetering van verscheidene jeneverbesstruwelen. Deze gelden worden de komende periode ingezet.

Allereerst gaat de aandacht naar jeneverbesstruwelen in Holthe en op de Pieterberg in Westerbork. Volgend jaar is een struweel in Grolloo aan de beurt. Om verjonging van de jeneverbes te stimuleren en uitsterven te voorkomen, wordt op deze locaties gewerkt aan de optimalisatie van het landschap en de ecologie. Door het openmaken van het terrein, het verwijderen van jonge bomen en struiken en het terugdringen van het bos ontstaan mogelijkheden. Struikheide kan zich ontwikkelen en dankzij open plekken kan de jeneverbes zich verjongen.

Het struweel in Westerbork is voor Drentse begrippen niet bijzonder groot, maar wel uniek aangezien het struweel door een oude schapendrift loopt. Deze drift wordt gemarkeerd door een wal en loopt langs een zandheuvel die in de volksmond De Pieterberg wordt genoemd. Het was vroeger de vaste uitloop van de schaapskudde van het dorp naar de heide. Door de regelmatige loop van de schapen ontstond een soort zandverstuiving. Het rulle pad wordt nog steeds in stand gehouden door het open karakter en de naastgelegen manege die geregeld gebruikmaken van de drift.

Holte

Het tweede jeneverbesstruweel is gelegen in Holte. Dit struweel maakt onderdeel uit van een complex bosjes. Helaas zijn hier en daar bestaande jeneverbessen gesneuveld en daarom is verjonging erg belangrijk. De werkzaamheden in Holte zijn vooral gericht op het ontwikkelen van heideachtige vegetaties en het tegengaan van hardnekkige opslag van Amerikaanse vogelkers. In Holte is al erg veel werk verzet, door de inzet van twee vrijwilligers die het terrein hebben geadopteerd en er wekelijks actief zijn.

Voortbestaan jeneverbes

De werkzaamheden worden gecoördineerd door Landschapsbeheer Drenthe en grotendeels uitgevoerd door een specialistisch bedrijf. In samenwerking voeren vrijwilligers lichtere voorbereidende werkzaamheden uit. Meer dan tien jaar geleden ging het slecht met de jeneverbes, maar dankzij de inzet van het Jeneverbesgilde en vrijwilligers zijn er veel stappen gezet. Het is nu taak om te zorgen dat de jeneverbes zich blijft verjongen en blijft voortbestaan. Het is ten slotte een unieke, karakteristieke soort voor Drenthe.

De werkzaamheden worden mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de provincie Drenthe, stichting Het Drentse Landschap, het Jeneverbesgilde, de Nationale Postcode Loterij, vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, Landgoed Börkerheide en de inzet van vrijwilligers.