Jeneverbesbrigade Buinen

Jeneverbesstruweel Hunze

Werkterrein

Jeneverbesstruweel Hunze

GPS-coördinaten 52.938; 6.833

Eigenaar van het terrein

Particulier bezit

Aantal leden

3

Contactpersoon

Ruud Strietman

Werkdag

Incidenteel, meerdere dagen in voorjaar, zomer en najaar.

Werkzaamheden/ werkplan

Heide en jeneverbesstruweel vrij houden van opslag (grove den, berk, Amerikaanse vogelkers, braam).

Overige informatie

Het jeneverbesstruweel Hunze bestaat uit particuliere percelen met heide en relatief veel jeneverbessen, gelegen aan het Hunzedal tussen de noorderes van Buinen en de voormalige spoorlijn Emmen-Gieten. Het is een overblijfsel van de heideontginning (tot 1905) toen men besefte dat de ontginning van woeste grond niet eindeloos door kon gaan. Pas in 1967, na de laatste ruilverkaveling in 1963,  is het gebied aangeduid als natuurmonument op het bestemmingsplan van toen de gemeente Borger. Later werden bestemmingsplannen vlekkenplannen en viel het gebied onder de Ecologische Hoofdstructuur en werden kleine terreinen niet meer vermeld. Rond 1990 is  begonnen om dit gebied weer terug te brengen tot een heideterrein. Er stonden enkele oude jeneverbessen, die zich door het onderhoud begonnen voort te planten. Indertijd kwam de Zandhagedis hier nog voor, maar die is al heel lang niet meer gezien.

In 2004 werd landelijk de noodklok voor de jeneverbes geluid, er werden vrijwel nergens meer zaailingen gevonden. In 2007 deed Bureau Alterra van de Universiteit van Wageningen in opdracht van het Ministerie van LNV een vooronderzoek naar de verjonging van de jeneverbes in Nederland, en constateerde dat de jeneverbessen zich hier, in tegenstelling tot veel andere struwelen, opvallend goed verjongen.

Sindsdien wordt hier af en toe onderzoek gedaan door de Universiteiten van Wageningen en Groningen (RUG).

In 2013 is het terrein in opdracht van Landschapsbeheer Drenthe geplagd.

 

Berichten uit het veld

Aantasting jeneverbessen door Meidoorn-jeneverbesroest
Tongetjesroestzwam

24 april 2021

Begin april zitten er vrijwel ieder jaar vreemde oranje puntjes op sommige jeneverbesstruiken. Dat is de Meidoorn-jeneverbesroest, een parasitaire schimmel. De aantasting komt vooral voor op de zuilvormige struiken. De aangedane takken zwellen op en er ontstaan verdikte knobbels van 5 à 10 cm lang. Hierop verschijnen oranjebruine puntjes van ca. 5 mm lang.

Lees verder

 

 

 

 

Heide herstelt door droogte

18 maart 2021

Na droge zomer van 2020 is een vergrast deel van de heide weer helemaal opgeleefd. Heide doet het duidelijk beter dan gras bij droogte.
Steeds meer reeën schuilen in het struweel, die verschrikt wegvluchten als je te dichtbij komt.
Na een paar jaar afwezig te zijn geweest, zijn er nu ook weer fazanten.

 

Jeneverbessen verjongen goed in Buinen

5 december 2007

Na de alarmerende berichten over het uitsterven van de jeneverbes in 2004, voerde Alterra in 2007 in diverse gebieden een inventariserend onderzoek uit naar verjonging van de jeneverbes. Hieruit bleek dat er in Buinen wel verjonging optrad. De pers besteedde hier dan ook ruim aandacht aan. Er verschenen artikelen in het Dagblad van het Noorden, in Week in week uit en in de Kanaalstreek.