Geslaagde bijeenkomst Jeneverbesbrigades in Westerbork

geplaatst in: Jeneverbes | 0

Zaterdag 9 oktober 2021 kwamen de jeneverbesbrigades uit Drenthe bijeen voor de jaarlijkse bijeenkomst. Doel van de bijeenkomst is vooral de uitwisseling van ervaringen en bespreken en bediscussiëren van praktijkvoorbeelden. De Jeneverbesbrigade Börk was deze keer gastheer op het terrein de Pieterberg.

Jan Grotenhuis geeft uitleg

De brigade bestaat momenteel uit 5 personen. Het werkterrein is erg versnipperd en eigendom van particulieren, gemeente Midden-Drenthe, Natuurmonumenten en Drents Landschap. De brigade is vanaf 2013 aan de slag. De werkzaamheden bestaan vooral uit het vrijstellen van de Jeneverbessen en het herstel van de heidebiotoop.

Iedereen werd ontvangen met koffie en koek. Jan Mager, voorzitter van het Jeneverbesgilde Drenthe, verwelkomde iedereen en was blij dat we na de corona periode elkaar konden zien en ontmoeten. Daarna gaf de brigade Börk een korte introductie van het terrein en de werkzaamheden.
Bij het tienjarig bestaan van het Jeneverbesgilde gaf de provincie een cheque van 5000 euro aan het gilde en dat geld is onder andere besteed aan de Pieterberg. De schapendrift was daarbij het uitgangspunt en er is toen grover werk uitgevoerd, zoals het vellen van grotere bomen en plaatselijk machinaal plaggen. De nazorg was en is in handen van de brigade Börk. Dat hield vooral in: bestrijding van de Amerikaanse vogelkers (veel lierwerk) en het bijhouden van de opslag in de verschillende terreinonderdelen.
Aansluitend was er een rondgang in het terrein en werd aan de hand van voorbeelden verduidelijkt wat er was gebeurd. Het weer werkte fantastisch mee.

Omdat er veel verschillende eigenaren zijn, was sprake van een compartimentering. In het begin waren sommige onderdelen nauwelijks waar te nemen door de dichte opslag. Ook de schapendrift werd steeds smaller. Gelukkig is deze nog wel open, aangezien de paarden van de naastgelegen manege deze route gebruiken.

Jonge jeneverbes

Nu is het terrein veel beter herkenbaar en is de samenhang zichtbaar. Plaatselijk zijn archeologische waarden aanwezig, plaggen is daarom niet overal mogelijk. Voorjaar 2021 is er, mede door een bijdrage uit het Waggel Jan fonds, nog kleinschalig machinaal geplagd. De heideplantjes beginnen terug te komen. Op een aantal plaatsen heeft de brigade een deel van de humeuze bovenlaag afgeharkt. Dus niet helemaal tot het onderliggende zand. Dit jaar blijkt er plaatselijk (maar wel op alle terrein onderdelen) kieming te hebben plaatsgevonden. Inmiddels zijn er minimaal 30 jonge jeneverbessen gevonden. Mogelijk heeft, na twee droge zomers in 2019 en 2020, de zomer van 2021 gezorgd voor voldoende vocht om tot kieming te komen. Kortom de omstandigheden lijken gunstig voor kieming.

Lunch in het veld

Na een lekkere lunch zijn we na de middag daarom op een tweetal plaatsen gaan harken en hebben we de humeuze bovenlaag afgevoerd. Met vereende krachten is er een flink stuk van de bovenlaag ontdaan. Een prachtig resultaat. Er is veel uitgewisseld en een aantal brigades heeft aangegeven om lokaal ook de bovengrond wat te gaan weg harken.

De brigade Börk zet haar werkzaamheden nog wel even voort. In het bijzonder de nazorg van de geplagde en afgeharkte stukken. Landschapsbeheer Drenthe heeft er afgelopen zomer voor gezorgd dat begrazing door de kudde van Westerbork ook op de door ons beheerde terreindelen mogelijk werd.
We kijken terug op een prachtige en gezellige dag en zien uit naar de volgende bijeenkomst.

 

Foto’s Geert Hemink, Albert Kerssies en Jan Mager