Jeneverbesbrigade Börk

Ons werkterrein is een klein jeneverbesstruweel bij de Pieterberg in Westerbork. Gelegen aan een oude schapendrift van de schaapskooi naar de westelijk gelegen heide van de Valkenhof. Van oudsher was alles heide, maar er zijn nu nog slechts een paar restanten heide over. Daarnaast is het erg versnipperd door een verdeeld bezit. Diverse particuliere eigenaren, de gemeente Midden-Drenthe en ook stukjes van Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap.De brigade Börk telde in het seizoen 2018/2019 6 personen en er is op elke dinsdagochtend gewerkt.

Het terrein is geaccidenteerd en er groeien oude jeneverbessen. Er zijn op diverse plaatsen ook enkele jonge jeneverbessen aangetroffen. Er zijn er inmiddels ook enkele verdwenen. Verjonging door middel van afleggers komt daarnaast op diverse plaatsen ook voor.

Het werkplan.

De basis voor ons plan ligt in het projectplan “De Jeneverbes op drift” dat is opgesteld en deels uitgevoerd door Landschapsbeheer Drenthe. Er zijn wat grote bomen verwijderd en er is plaatselijk geplagd. In het plan zijn ook de werkzaamheden voor vrijwilligers aangegeven en is er sprake van nazorg. Er wordt gewerkt sinds 2013.

Onze werkzaamheden hebben vooral betrekking op het licht en ruimte geven van de oude jeneverbessen. Dus zaagwerk en we hebben ook wekenlang jonge boompjes (veel Amerikaanse vogelkers) en vooral braam getrokken en/of uitgestoken. Plaatselijk heeft de humuslaag zich opgehoopt en zou het verwijderen daarvan (plaggen) noodzakelijk zijn. Er zijn echter ook archeologische (karren)sporen aanwezig en het bodemarchief mag niet aangetast worden. Daarom hebben we, om de successie wat terug te dringen en een kiembed te creëren, stukken handmatig met de hark aangepakt. Een zware en intensieve klus, we zijn daarom benieuwd naar de effecten volgend jaar. De drift groeide vanuit de zijkanten steeds meer dicht. De randen daarvan hebben we weer teruggebracht zodat de deels opgestoven wal een fraaie aanblik geeft. Hiervoor hebben we vele tientallen boompjes uitgelierd. Alle hout en takken worden langs de kanten gelegd (of in het aangrenzende bos). In overleg met Landschapsbeheer kan dat deels versnipperd worden.

Het terreintje is in deze jaren aanzienlijk opgeknapt. De heide verjongt zich en het terrein oogt nu meer als één geheel. De oude bomen accentueren ook heel fraai de schapendrift. We hebben veel bekijks en onze werkzaamheden worden positief gewaardeerd.