Avond in het teken van de jeneverbes

uitnodigingOp woensdagavond 19 november 2014 organiseert het Jeneverbesgilde een avond in Westerbork en staat in het teken van de jeneverbes. Het programma start om 19.30 en duurt tot circa 22.30 uur. De aanleiding voor deze avond is dat in 2014 het gilde alweer tien jaar bestaat. Het is daarom tijd voor een terugblik en een doorkijk naar de komende tien jaar. Landschapsbeheer Drenthe ondersteunt het gilde bij haar werkzaamheden.

Toekomst voor de jeneverbes

Tien jaar geleden werd er eveneens een avond georganiseerd voor de jeneverbes. Er werd gevreesd voor de toekomst van de jeneverbes. Onderhoud en onderzoek bleken noodzakelijk om de resterende struwelen en solitaire struiken te behouden.
In de afgelopen tien jaar is er door de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met het gilde, onderzoek uitgevoerd. Ook zijn er vrijwilligersgroepen actief geweest die hielpen bij monitoring en onderhoud. Op deze avond blikken we terug op wat er allemaal is gedaan voor de jeneverbes en wat dit voor effect heeft gehad. Uit onderzoek blijkt dat er weer toekomst is voor de jeneverbes in Drenthe. De oudere struiken zijn vaak vitaal en er komt in meerdere natuurgebieden weer verjonging voor. Maar aandacht blijft nodig. Deze bijeenkomst draagt hieraan bij.

Opgave

Hierbij willen we geïnteresseerden uit de volgende groepen uitnodigen: vrijwilligers en medewerkers van Landschapsbeheerd Drenthe en de terreinbeherende organisaties (het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer), particuliere terreineigenaren met jeneverbes en beleidsmedewerkers van de Provincie en gemeenten.
Opgave kan via het inschrijfformulier . Na inschrijving ontvangt u in oktober het exacte programma.


 


Toekomst voor de jeneverbes

prettige kerstdagen

Uit ons onderzoek blijkt dat er weer toekomst is voor de jeneverbes in Drenthe. De oudere struiken zijn veelal vitaal en er komt in meerdere  natuurgebieden weer verjonging van jonge struikjes voor. Maar aandacht blijft nodig.

In 2014 bestaat het Jeneverbesgilde 10 jaar, daar zult u de komende tijd vast meer over horen!!

 


Op de bres voor de jeneverbes

Trudy Schoten 3
De jeneverbes is een wonderlijke struik. Dat blijkt uit zijn lange geschiedenis in ecologisch en folkloristisch opzicht. Niet voor niets zijn in Europa meer dan driehonderd streeknamen bekend. Zo veel eer krijgt alleen een plant of dier als die eeuwenlang van belang is geweest voor de mensheid, wat betreft het dagelijks gebruik, maar ook in de beleving.  Het karakter van de Jeneverbes is mythisch en mysterieus. Sinds november 2004 vinden her en der in Nederland structurele en incidentele acties plaats ten behoeve van het voortbestaan van de Jeneverbestruik en zijn biotoop, de droge heide.
Onderhoud en onderzoek zijn noodzakelijk gebleken om de resterende struwelen en solitaire struiken te behouden. Inventarisatie en monitorng brengen informatie voor het voetlicht die voordien onbekend was. Het oude telkens herhaalde verhaal dat kieming alleen plaats zou vinden in of aan de randen van het stuifzand is weerlegd door de vondst van inmiddels honderden struiken in weinig vergraste heide, aan de randen van de kroon van solitaire bomen en bossen. Of deze struiken oud zullen worden, zij zijn nu tot circa twintig jaar, ligt nog in de toekomst verborgen.

De inzet van vrijwilligers, de Jeneverbesbrigades,  neemt in de projecten een belangrijke plaats in. In veeel terreinen zijn zij de ogen, oren en de handen van eigenaren en beheerders. Op veel plaatsen zijn groepen vrijwilligers al jaren actief en brengen zij een schat aan waarnemingen in. Drenthe en de Veluwe gaan tot nu toe op kop, maar er zijn inimddels ook initiatieven in Salland en Noord-Brabant.

AADoor de uitgave van brochures, wandel- en fietsroutes en het boek Jeneverbes, natuur en cultuurhistorie in verhalen, gedichten en beelden, zijn oude en nieuwe kennis verspreid. Lezingen en workshops voor vrijwilligers, grondeigenaren en terreinbeheerders en het brede publiek droegen bij aan de vermeerdering en actualisering van kennis. In de persoon van Waggel Jan is vorm gegeven aan de beleving van de rijke cultuurhistorie van deze oeroude struik.

Het oorspronkelijke project heeft voortdurend vervolg en uitbreiding gekregen. Nieuw onderzoek maakt verdieping van de opgedane veldkennis mogelijk en is noodzakelijk om nieuwe vragen te beantwoorden. Dankzij de Paul Fentener van Vlissingen AD Natuurprijs en het Prins Bernard Cultuur Fonds ondersteunt het gilde vrijwilligers met materialen en bijscholing. Verder vindt er uitwisseling van kennis en ervaring plaats met het Duitse Emsland.